Общи условия туризъм

 НА „ЮНИОН ИВКОНИ” ООД
Данни за Туроператора

 
Фирма „Юнион Ивкони” ООД
   
Данни за вписване вписано в търговския регистър и регистър на юридически лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията, с ЕИК 121444454
   
Седалище и адрес на управление гр. София 1000, ул. „Цар Иван Шишман” № 17
   
Длъжностно лице по защита на данните t.bolen@union-ivkoni.com
І. ЗАПИСВАНЕ

1. Необходими лични документи за включване в организирано пътуване - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването и лична карта.
ТУРОПЕРАТОРЪТ (ЮНИОН ИВКОНИ ООД) се задължава да не предоставя на никое трето лице или трета страна, които не са оправомощени за това по силата на приложимото законодателство, или за които това не се налага за целите на изпълнение на сключения между ТУРОПЕРАТОРА и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ договор, или съгласно настоящите Общи условия, и в никаква връзка данни на туристите, посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и каквато и да било информация, свързана с тяхното пътуване. Това изискване ще бъде спазвано и по отношение на близки, роднини и членове на семейството на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на туристите.
Лица с други паспорти могат да бъдат записани в пътуването, при условие че сами осигурят всички необходими документи и евентуални визи за пътуването.
За деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите, следва да бъде представена в агентския офис нотариално заверена декларация за съгласие най-късно 7 дни преди датата на пътуване, от която копие остава при ТУРОПЕРАТОРА. Оригиналната декларация следва да се носи по време на екскурзията. При неизпълнение на тези условия агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

2. Начин на плащане – заплащането може да се извърши в брой или по банков път. В случай на плащане по банков път, моля посочете банкова сметка, на която следва да бъде преведена сумата в случай на отказ на изпълнение на услугата. Връщането на сумата е за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3. Допълнителни услуги, които не са включени в основната цена на организираното пътуване, се заявяват и заплащат допълнително при сключване на договора, но не по-късно от 28 дни преди датата на пътуването. Възможностите за тези услуги са описани към всяка програма по отделно. Възможността да се заявят допълнителни услуги след този срок се уточняват в офиса, където се записва туристът.
Заявявянето и заплащането на допълнителни туристически услуги се явява необходимо условие за тяхното изпълнение. За заявяването на допълнителни туристически услуги е необходимо попълването на ЗАЯВКА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ в раздел ІІ, т.4. Заплащането на пълната сума за съответната услуга се извършва едновременно със заявяването й. Изпълнението на заявена от Вас допълнителна туристическа услуга е възможно при определени условия и за това е необходимо, след като сте извършили заявка и заплатили желаната от Вас услуга, да получите потвърждение от страна на ТУРОПЕРАТОРА.
ТУРОПЕРАТОРЪТ потвърждава или отказва заявената услуга не по-късно от 7 дни преди датата на заминаване. Ако по обективни причини – изчерпани възможности за резервация, липса на свободни местни екскурзоводи, несформиране на минимален брой група за съответната услуга, национални празници и почивни дни и др., услугата не може да бъде извършена, внесената сума за заявената услуга ще бъде възстановена в пълен размер не по-късно от 5 дни преди датата на заминаване в офиса, където е сключен договорът. В такъв случай, ТУРОПЕРАТОРЪТ не дължи неустойки и компенсации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Ако ТУРОПЕРАТОРЪТ не потвърди заявената допълнителна туристическа услуга, това не може да бъде повод за отказ от пътуването въобще.
Минималният брой туристи за изпълнението на допълнителните услуги се посочва за всяка програма конкретно в общите условия на програмата.

4. Крайният срок за уведомяване на потребителите, в случай че минималният брой туристи за осъществяване на организирано пътуване не е набран, се определя 7 дни преди датата на отпътуване включително.
5. Съществените елементи на застраховката “Медицински разходи при болест и злополука на туриста” се отнасят до следната информация: Застраховат се български граждани и чуждестанни лица, временно пребиваващи в България. Териториалният обхват на застраховката покрива цяла Европа, с изключение на Република България и страната на постоянно местожителство на Застрахования. Застраховката не покрива разходи за стоматологична помощ. Копие от пълните условия на задължителната застраховка “Медицински разходи при болест и злополука на туриста” за пътувания извън страната е приложено към настоящия договор.
Допълнитерлно може да се застраховате за отказ от пътуване от страна на потребителя, разходите за съдействие, включително репатриране, както и случаите на злополука, болест, стоматологични услуги и др. За допълнителна информация за тези услуги се обръщайте към лицензираната застрахователна компания.

6. Понятията туристтуристически продукттуристическа агентска дейносттуристически агенттуристически пакетпотребител на организирани пътувания с обща ценаосновни туристически услуги идопълнителни туристически услуги се приемат по смисъла на Закона за туризма на Република България.

ІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРОПЕРАТОРА

1. ТУРОПЕРАТОРЪТ носи пълна отговорност за качеството на всички туристически услуги, включени в програмата.
2. ТУРОПЕРАТОРЪТ прилага към настоящия договор сертификат от лицензираната застрахователна компания “Евроинс” АД, с която ТУРОПЕРАТОРЪТ е сключил застрахователен договор за отговорност на туроператора.
3. Да осигури изпълнението на допълнителните услуги, заявени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в раздел ІІ, т.4.Допълнителна услуга, която е заявена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се счита за неотменна част от договора, след като бъде потвърдена от ТУРОПЕРАТОРА, най-късно до 7 дни преди определената в договора дата на отпътуване.

ІІІ. ПРАВА НА ТУРОПЕРАТОРА
 
1. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата ТУРОПЕРАТОРЪТ, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
2. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право при анулиране на резервацията, неспазване сроковете за депозит и доплащане, неспазване на срока за представяне на необходимите документи, нередовни документи или отказ от пътуване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ независимо от причините, да анулира организираното пътуване и да удържи неустойка.
- От деня на записването, до 91 ден преди датата на заминаване – 0 % от основната цена на програмата, от 90 ден до 61 ден от датата на заминаване – 10 % от общата цена на организираното пътуване или размера на депозита,  от 60 ден до 31 ден от датата на заминаване – 35 % от общата цена на организираното пътуване, от 30 ден до 14 ден от датата на заминаване – 80 % от общата цена на организираното пътуване, 14 и по-малко дни - 100 % от общата цена на организираното пътуване, включително стойността на самолетния билет и летищните такси.
- При отказ от пътуване, заявено с договор в “последния момент” – до 7 /седем/ дни преди датата на отпътуването, се удържа неустойка в размер на цялата внесена сума.
Неявяването на туриста на мястото на тръгване, неявяването на туриста за интервю в Консулски отдел, когато това е необходимо, или нарушението на срока за доплащане от страна на туриста се счита за отказ от пътуване. В тези случаи в сила влизат посочените неустойки.
Всички откази от пътуване се извършват лично, като се представят в писмена форма в офиса, в който е записан туристът.

3. Съгласно закона за туризма, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на:
- Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
- Непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на ТУРОПЕРАТОРА или неговите контрагенти при добросъвестно изпълниние на техните задължения.
По време на пътуването като такива се считат влошени метеорологични условия, усложнена обстановка по пътищата, забавяне на гранични пунктове, оказване на помощ на турист, национални и религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, военнополитически конфликти и ограничения, природни бедствия, промяна в работното време на музеи и обекти, техническа авария с превозното средство по време на път и други изключителни обстоятелства. При тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото на разместване на елементи и промени в програмата и на действия според конкретно възникналата ситуация, без агенцията да носи отговорност и да дължи неустойки за това.
 
4. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опиянение възпрепятства изпълнението на програмата. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на туриста, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на мястото служебни лица и други туристи.
 
5. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за услуги, избрани, организирани и заплатени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата, или не.
 
6. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред туристите за съхранение на личния багаж, пари, ценности, документи и други, включително и оставени в стаята на хотела или студиото. В подбни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на потърпевшия до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група. Търсенето на изгубени вещи се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за своя сметка.
 
7. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност, не възмездява и не компенсира туристите, които са се отказали от консумацията на отделни услуги или по свое желание са се отклонили от програмата и по тази причина са пропуснали едни или други услуги по предварително договорената програма. ТУРОПЕРАТОРЪТ не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън туристическия пакет. ТУРОПЕРАТОРЪТ не поема разходи, свързани с косумацията на храни и напитки извън туристическия пакет.
 
8. Поведние на туристите
8.1. Преди пътуването – ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да анулира без предупреждение пътуването на всяко лице, чието поведение е такова, че според нас или друго оторизирано лице, то причинява опасност, стрес, вреди, гняв или сериозно неудобство на други клиенти, служители или партньори на агенцията.
8.2. По време на пътуването – Туристите следва да уважават местните обичаи, начин на живот и правила на поведение. Може да Ви глобят за изхвърляне на боклук на улицата, пушене или пресичане на забранено място. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да откаже извършването на услуга по време на пътуването, включително и пълна анулация на услуги до края на пътуването, на всяко лице, чието поведение е такова, че според нас или друго оторизирано от нас лице или държавен служител – полицай, митнически или граничен служител, то причинява опасност, стес, вреди, гняв или сериозно неудобство сред други клиенти, служители или партньори на агенцията. ТУРОПЕРАТОРЪТ не дължи обяснение или неустойка за анулация, в случай че проявата, причинила анулация, е документирана с протокол, подписана от присъстващи на мястото служебни лица или туристи.
8.3. Емиграция – Някои клиенти използват туристическите програми като начин за емиграция. При наличие на подобни случаи, ТУРОПЕРАТОРЪТ незабавно предава информация за тези лица на полицейските и граничните служби на съответната страна, българското посолство и на администрацията в България. В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за последствията за тези клиенти и не възстановява средства за услугите, които не са консумирани. При заминаване по туристическата програма за града или мястото, където следва да се нощува, не се изчакват закъснели туристи и на тях не се възстановяват неконсумираните услуги.
При пътуване до друг град или място закъснели туристи се изчакват до 15 минути. Закъснелите догонват групата или се прибират в България за своя сметка. В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за последствията за тези клиенти и не възстановява средства за услугите, които не са консумирани.
 
9. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за услуги, които допълват туристическата програма, изпълняват се от трети лица и са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им – билети: самолетни билети, фериботни билети, автобусни билети по редовни автобусни линии, ж.п. билети. В тези случаи материална и морална отговорност носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
 
10. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при промяна на стойността на допълнително заплатените транспортни услуги от страна на превозвача, които се оформят в отделен документ – билет, включително летищни такси или фериботни такси, такси за сигурност на летища, гари и др. транспортни обекти. Промяната в стойността на тези услуги не се счита за основание за отказ от пътуване. При евентуален отказ от пътуване на това основание влизат в сила неустойките от раздел ІІІ т.2.
 
11. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при забавяне поради независещи от него обстоятелства и непреодолими събития.
 
12. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност в случай на: откраднато, загубено или забравено имущество и документи на туристите; при рекламация на услуги, избрани от туристите по време на самото пътуване; при нарушаване на законите на съответната държава от страна на туристите, независимо от това, запознати ли са с тях или не; при инциденти и нанесени щети на хотели, обществени съоръжения, превозни средства или на трети лица от страна на турист, който носи пълна материална и морална отговорност, която се установява на място.
 
13. В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е извършил плащане или е нарушил условията на записване съгласно общите условия, поместени в програмата, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да анулира заявената програма. В този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не дължи обезщетения или неустойки.
 
14. Отмяна на пътуване от страна на ТУРОПЕРАТОРА. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да отмени пътуването, когато:
- не е набран необходимият минимален брой туристи за осъществяване на организирано пътуване;
- това се дължи на непреодолима сила – явления, които не могат да се предвидят или избегнат от страна на ТУРОПЕРАТОРА или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения, като стачки, военнополитически конфликти, терористични действия, природни бедствия, епидемии, гранични неуредици и др.
В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не дължи обезщетения или неустойки, като възстановява всички внесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ суми.
При недостигане на минималния брой туристи за организирано пътуване, най късно до:
а) 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност, по-голяма от 6 дни;
б) 7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност от два до 6 дни;
в) 48 часа преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност по-малка от два дни ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще бъде незабавно уведомен в писмен вид.
При появата на непреодолима сила ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще бъде незабавно уведомен в писмен вид. Внесената сума ще бъде възстановена в пълен размер след представяне на всички издадени документи от офиса, където е записан туристът.
15. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи ТУРОПЕРАТОРЪТ да изпълни услугите съгласно договорените срокове по независещи от ТУРОПЕРАТОРА причини, той може без съгласието на туристите, без да носи отговорност за това, да прави следните промени, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема, че не представляват значителна промяна в някои от клаузите на договора:
- Да промени времето на заминаване, съответно на връщане, но не с повече от 24 часа;
- Да промени хотела, в който се настаняват туристите с хотел от същата категория или по-висока при същите условия на настаняване и при същия пансионат;
- Да промени продъжителността на програмата, но не с повече от 24 часа, като съответно промени и цената на програмата, съгласно действително направените разходи;
- Да направи промени в последователността на изпълнението на отделните елементи на програмата.
В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не дължи обезщетения или неустойки.
16. В случай на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи ТУРОПЕРАТОРЪТ да изпълни услугите съгласно ДОГОВОРА в договорените срокове по независещи от ТУРОПЕРАТОРА причини, той има право да предложи компенсация (замяна) на туристическа услуга, което се приема от ТУРИСТА само в случай, че е съгласен с така направената промяна на програмата на пътуването. Съгласието за компенсация (замяна) на туристическата услуга се изразява само в писмен вид.
В случай че за изпълнението на така предложената компенсация (замяна) на туристическата услуга е необходимо съгласието на всички туристи от групата, замяната на туристическата услуга влиза в сила единствено, в случай че с нея са съгласни всички пълнолетни туристи от групата без изключение.
В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приема предложената компенсация на туристическа услуга, той има право на обезщетение до пълния размер на стойността на предварително заявената услуга.
В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема предложената компенсация на туристическата услуга с друга, която има същата или по-голяма стойност от предварително заявената услуга, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изразява своето съгласие в писмен вид и потвърждава, че приема така предложената компенсация (замяна) и няма каквито и да е материални и морални претенции към ТУРОПЕРАТОРА по този повод.
В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема предложената компенсация (замяна) на туристическата услуга с друга, която има по-малка стойност от предварително заявената услуга, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обзещетение до разликата в стойността на предварително заявената услуга и действително предоставената услуга.
17. В случай на възникване на обстоятелства по време на пътуването по независещи от ТУРОПЕРАТОРА причини, възпрепятстващи ТУРОПЕРАТОРЪТ да изпълни услугите, съгласно ДОГОВОРА в договорените срокове, той има правото да предложи компенсация (замяна) на туристическата услуга. За изпълнението на така предложената компенсация (замяна) на туристическата услуга е необходимо съгласието на всички пълнолетни туристи от групата без изключение.
18. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред туриста при издаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза, на туриста се възстановяват всички внесени суми с изключение на таксите за виза. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква и за което туристът е писмено известен, програмата се анулира, като влизат в сила обявените неустойки. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби и не възмездява туристите, ако поради тези действия те са пропуснали едни или други услуги от предварително подготвената програма, независимо от пропуснатия обем от услуги.
19. При отказ от пътуване на лица с чужди паспорти, поради визови или други документни проблеми, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да удържи неустойки, според описаната в раздел ІІІ т.2 схема.
IV. УСЛОВИЯ ЗА РАННИ ЗАПИСВАНИЯ
1. Ранните записвания са валидни при резервация и плащане, направени до обявените промоционални дати! 
2. Всяка промяна на име на турист или дата на пътуване по резервация за ранно записване се заплаща по съответната дата на стандартните цени! 
3. Всеки турист, който е резервирал и заплатил пакет за ранно записване, в случай на отказ от пътуване и невъзможност да смени датата и заплати по основни тарифи, губи на 100% внесената сума!
Неявяването на туриста на мястото на тръгване, неявяването на туриста за интервю в Консулски отдел, когато това е необходимо, или нарушението на срока за доплащане от страна на туриста се счита за отказ от пътуване. В тези случаи в сила влизат посочените неустойки.
Всички откази от пътуване се извършват лично, като се представят в писмена форма в офиса, в който е записан туристът.
4. Съгласно закона за туризма, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на:
- Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
- Непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на ТУРОПЕРАТОРА или неговите контрагенти при добросъвестно изпълниние на техните задължения.
По време на пътуването като такива се считат: влошени метеорологични условия, усложнена обстановка по пътищата, забавяне на гранични пунктове, оказване на помощ на турист, национални и религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, военнополитически конфликти и ограничения, природни бедствия, промяна в работното време на музеи и обекти, техническа авария с превозното средство по време на път и други изключителни обстоятелства. При тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото на разместване на елементи и промени в програмата и на действия според конкретно възникналата ситуация, без агенцията да носи отговорност и да дължи неустойки за това.
V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да спази следните срокове за плащане:
- Плащането се извършва на една или две вноски. Първа депозитна вноска се прави в деня на сключване на договора в размер на 50 % от общата цена на избраната от Вас екскурзия;
- Втората вноска се прави не по-късно от 10 дни преди датата на отпътуване за автобусни програми; 20 дни преди датата на отпъуване за самолетни програми, но не по- късно от деня на издаване на самолетния билет.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване, за да му бъде предоставена посочената в раздел 2, т. 3 предварителна информация преди началото на пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма. Тази информация се предоставя не по-късно от 7 /седем/ дни преди началото на пътуването.
В случай че ВЪЗЛОЖЕИТЕЛЯТ не се яви в така определения срок, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за това, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е информиран.
3. При нанесени щети на ползваните хотели и превозни средства по време на организираното пътуване конкретният извършител/извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на мястото, когато това се изисква от потърпевшия. ТУРОПЕРАТОРЪТ не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на организираното пътуване, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата.
4. При неточно изпълнение на договора от страна на ТУРОПЕРАТОРА по време на пътуването и престоя, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми незабавно ТУРОПЕРАТОРА. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга подходяща форма, включително и чрез телефакс, електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.
При несъответствие на туристическото обслужване с предварително обявените условия на програмата туристът следва незабавно да уведоми в писмен вид екскурзовода, а при индивидуална програма – представителя на приемащата страна, посочен върху ваучера. Служебното лице, получило рекламацията, е задължително да подпише, като изрично укаже датата на подписването си. Получилите рекламацията се стремят да решат възникналия проблем на място. Ако туристът не представи рекламация по гореописания начин, то след завръщането му неговите претенции няма да бъдат разгледани и уважени.
5. При неспазване на задълженията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ТУРОПЕРАТОРЪТ не гарантира изпълнението и качеството на туристическата програма.
VI. ПРАВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получава информация по изпълнението на настоящия договор.
2. Съгласно чл.35 от Закона за туризма, при евентуална значителна промяна на договора от страна на ТУРОПЕРАТОРА в някоя от съществените му клаузи (като се изключат промените, посочени в раздел V, т. 15) в срок от 3 дни от датата, на която е бил писмено уведомен, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
- Да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което отразява тяхното отражение върху цената или
- Да се откаже от договора без да дължи неустойка или обезщетение. В този случай възложителят има право да избира една от следните възможности:
- Друго пътуване от същото или по-високо качество, ако има възможност.
- Пътуване от по-ниско качество. В този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване
- Да бъдат възстановени всички платени от туриста суми по договора в 7 дневен срок от датата на уведомлението за отказ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. Крайният срок, в който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора без да дължи неустойка и обезщетение за това, е 09.00 часа на 90 ден от дата на заминаване. При сключване на договор за организирано пътуване в последния момент – в последните 7 /седем/ дни преди датата на пътуване, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да се откаже, без да дължи неустойка или обезщетение.
4. Туристът има право да преотстъпи своето пътуване на ДРУГО ЛИЦЕ до 28 дни преди датата на отпътуването, като се задължава незабавно да уведоми за това туристическия агент в писмена форма в офиса, където е записан, и заедно с него да предостави всички изисквани документи за пътуването. Пътуването не може да бъде преотстъпено на лица, които нямат български паспорт. Преотстъпването на място в организирано пътуване на ДРУГО ЛИЦЕ изисква сключване на договор със същите условия и ангажименти по пътуването, поети от титуляра и дължи такса за промяна на име от 50 лв. на човек.
В случай че туристът преотстъпва своето пътуване на друго лице и от това произтича заплащане на глоби по вече оформени пътнически документи – самолетни, фериботни или автобусни билети, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност по замяната на тези документи в пълния размер на тези глоби и дължи тяхното заплащане при сключване на договор с ТУРОПЕРАТОРА за организирано пътуване на ДРУГО ЛИЦЕ.
В случай че туристът преотстъпва своето пътуване на лице от противоположния пол и това поражда необходимостта от настаняване в единична стая, то автоматично с прехвърлянето на пътуването ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава с необходимата сума за доплащане. В случай на отказ за заплащане на така възникналото задължение, това се счита за отказ от пътуване и отговорността за това се носи изцяло от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, който прехвъля своите права и задължения, и лицето, на което се прехвърля пътуването, са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на общата цена по договора и на разходите, свързани с прехвърлянето.
5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да направи рекламация при следните условия:
Рекламацията се предава в двуседмичен срок след завършване на организираното пътуване единствено в писмена форма в офиса, където е записан туристът. За рекламации на услуги, избрани от туриста по време на самото пътуване, агенциите не носят отговорност. При рекламация на услуги, които касаят качеството на хотелска или транспортна услуга, туристът се задължава да уведоми веднага екскурзовода на групата и да представи рекламацията в писмен вид като изрично посочи причината за рекламация. Така представената рекламация следва да бъде подписана. В такъв случай екскурзоводът съставя протокол с описание на услугата, предмет на рекламацията, който следва да бъде подписан от него самия, туриста и представител на рекламираната услута - при хотелска услуга конкретния подизпълнител (хотелиер, шеф рецепция или администратор); при транспортна услуга – водач на автобуса или представител на авиопревозвача.
В случай че причините за неизпълнение на определен елемент от програмата не са били разрешени по време на самата екскурзия, се съставя протокол, потвърждаващ конкретното обстоятелство, като един екземпляр се оставя на туриста. В такъв случай в седем дневен срок след завръщането си туристът следва да представи протокол или друг документ в подкрепа на исканата рекламация, подписан от служителя на агенцията. При неизпълнение или неточно изпълнение на услуга по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси отговорност от ТУРОПЕРАТОРА до пълния размер на стойността на неточното изпълнение или непълната услуга по договора в седем дневен срок след завръщането си.
Рекламациите се разглеждат до 1 /един/ месец след получаването им.

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 
Защитата на личните данни е важна за ТУРОПЕРАТОРА, който е приел редица вътрешни правила за защита на личните данни на клиентите на ЮНИОН ИВКОНИ ООД, сред които, но не само Обща Политика за защита на личните данни на ЮНИОН ИВКОНИ ООД.
Настоящата част от Общите условия за туризъм предоставя подробна информация, свързана със защитата на личните данни на физическите лица при използването на туристическите услуги, предоставяни от ТУРОПЕРАТОРА. Целта на настоящата част от Общите условия е да бъдат уведомени ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и останалите лица, които използват туристически услуги съгласно сключен договор с ТУРОПЕРАТОРА и съгласно настоящите Общи условия, независимо дали този договор е сключен от тях лично или чрез заявяване от тяхно име (наричани съвкупно по-долу „ТУРИСТИ/ТЕ”), какви лични данни за тези лица обработва ТУРОПЕРАТОРЪТ, причините, поради които ги обработва и предоставя на трети лица, колко дълго се съхраняват тези данни, какви са правата на ТУРИСТИТЕ във връзка със защитата на личните им данни и как тези права могат да бъдат упражнени.
В случаите, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява туристически услуги от името и в полза на други субекти и за тази цел предоставя лични данни за тях, същият се задължава да сведе до знанието на тези субекти настоящите общи условия.
1.Категории обработвани лични данни:
ТУРОПЕРАТОРЪТ събира и обработва по друг начин лични данни до степента, която е необходима в рамките на дейностите, извършвани от ЮНИОН ИВКОНИ ООД, и с цел предоставяне на висококачествени услуги.
При заявяване и използване на туристическите услуги, предоставяни от ТУРОПЕРАТОРЪТ, ТУРОПЕРАТОРЪТ обикновено обработва следните категории лични данни за ТУРИСТИТЕ:
- идентифицираща информация: три имена/ респективно име и фамилия; ЕГН / ЛНЧ; дата на раждане, данни от документ/и за самоличност (лична карта, задграничен паспорт и/или друг/и документ/и, необходим/и за целите на полицейски, гранични митнически или проверки от съответен публичен орган, визови и/или други видове разрешителни документи, необходими за целите на заявеното от ТУРИСТИТЕ пътуване и/или туристическо посещение и/или конкретната туристическа услуга, и др.);
- информация за контакти: e-mail адрес, адрес за контакти, телефонен номер;
- информация за семейни връзки и взаимоотношения: по отношение на туристи, ненавършили 18 г. (с оглед спазване на изискването за родителско съгласие при излизане от страната и за спазването на други законови изисквания); при предоставяне на семейни отстъпки и др.;
- информация от значение за сключване на медицинска застраховка при пътуване: по отношение на посочената в чл. I., т. 5 от настоящите Общи условия застраховка “Медицински разходи при болест и злополука на туриста”, във вид и обем, каквито са изисквани от съответното/ите застрахователно/и дружество/а и/или закона;
- данни, свързани с навици и предпочитания:
  • данни, които са свързани с употребата на услуги, предоставяни от ТУРОПЕРАТОРА (напр.: данни от предходни случаи, при които ТУРИСТИТЕ са използвали услугите на ТУРОПЕРАТОРА);
  • данни, събирани посредством браузване на уебсайтове/те на ТУРОПЕРАТОРА: ЮНИОН ИВКОНИ ООД използва за уебсайтовете си, включително и при ползване на уебсайта uni-holidays.bg, т.нар. „бисквитки“. Това са малки по размер файлове, които се съхраняват в диска на потребителя и които запазват определени настройки и данни за комуникация със системата на ЮНИОН ИВКОНИ ООД през браузъра на потребителя. Някои от използваните от ЮНИОН ИВКОНИ ООД „бисквитки“ се изтриват след края на всяка сесия на браузъра (т.н. „бисквитки“ за отделни сесии). Други остават в устройството, с което е достъпена системата, и дават възможност за разпознаване на браузъра при следващо посещение (т. нар. постоянни „бисквитки“). Това помага за изграждане на уебсайт/овете по подходящ начин и за възможността ЮНИОН ИВКОНИ ООД да предлага по-лесен начин за използването му/им. Различните браузъри в своите настройки дават възможност на потребителите да въведат ограничения за използването и изтриването на „бисквитките“. Отказът или ограничаването на използване на „бисквитки“ може да възпрепятства използването на услугите, които ЮНИОН ИВКОНИ ООД предоставя чрез интернет. Повече информация можете на намерите на ...
- лични данни, необходими за предприемане на стъпки по искане на ТУРИСТИТЕ преди сключването на договор за организирано туристическо пътуване;
- други лични данни, каквито са или могат да станат необходими за целите на сключване или за изпълнение на сключен договор за организирано туристическо пътуване и/или съпътстващите го услуги, задължителни съгласно приложимото законодателство.

2. Основания и цели на обработване на лични данни от ТУРОПЕРАТОРА
ТУРОПЕРАТОРЪТ обработва (събира, съхранява и използва) лични данни за ТУРИСТИТЕ на някое от посочените по-долу основания и с оглед постигане на някоя от посочените по-долу цели:
а) Изпълнение на правни и регулаторни задължения на ТУРОПЕРАТОРА
 ТУРОПЕРАТОРЪТ обработва лични данни за ТУРИСТИТЕ, за да изпълни множество правни и регулаторни задължения, свързани с предоставяните услуги, включително, но не само, с:
- осъществяване на транспортни услуги в и извън територията на Република България;
- услуги по посредничество при уреждане на настаняване в страната и чужбина;
- осъществяване на превоз от други транспортни оператори в рамките на заявената от ТУРИСТИТЕ услуга; и
- други видове туроператорски услуги, съгласно предмета на неговия лиценз за осъществяване на туроператорска дейност.
б) Изпълнение на договор, сключен с или в полза на ТУРИСТИТЕ, или за предприемане стъпки по искане на физически лица, субекти на данните, преди сключването на договор.
ТУРОПЕРАТОРЪТ обработва лични данни на ТУРИСТИТЕ за сключване и изпълнение на договори за организирано туристическо пътуване, както и за изпълнение на правата и задълженията съгласно настоящите Общи условия, както и, за да предоставя информация по отношение на услугите, към които физически лица - потенциални туристи са заявили интерес (напр. предоставяне на оферта за лица на определена възраст, за деца и др.), както следва:
- установяване на отношения с нови клиенти;
- сключване, изменение, изпълнение и прекратяване на договори;
- плащания на дължими суми от страна на ТУРИСТИТЕ;
- предоставяне на съдействие за получаване на виза или друг вид разрешителни документи, изискуеми за осъществяване на пътуване;
- осъществяване на комуникация с ТУРИСТИТЕ.
в) Цели, свързани с легитимните интереси на Юнион Ивкони ООД, както следва:
- вътрешна отчетност;
- събиране на вземания;
- дейности по извършване на проверка при рекламации.
Ако се наложи ТУРОПЕРАТОРЪТ да извършва допълнително обработване за цели, различни от посочените по-горе в раздел 2 от настоящата част на Общите условия, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще информира ТУРИСТИТЕ, когато е необходимо получаването на тяхното съгласие за това.
Поради естеството на очертания по-горе вид и обем на събираните при заявяване и осъществяване на туроператорски услуги от ТУРОПЕРАТОРА лични данни, в случай на непредоставяне на някои или всички от тях от ТУРИСТИТЕ, ТУРОПЕРАТОРЪТ може да се окаже в невъзможност да предостави заявената услуга, за която невъзможност ТУРОПЕРАТОРЪТ няма вина и не дължи обезщетение.
3.Категории получатели на лични данни
С цел изпълнение на гореспоменатите цели, ТУРОПЕРАТОРЪТ разкрива лични данни на ТУРИСТИТЕ на:
- доставчици на услуги, които осъществяват услуги от името на ТУРОПЕРАТОРА при или с цел сключване или изпълнение на договор за организирано туристическо пътуване с ТУРИСТИТЕ;
- независими агенти или посредници при или с цел сключване или изпълнение на договор за организирано туристическо пътуване с ТУРИСТИТЕ;
- банкови и търговски партньори при или с цел сключване или изпълнение на договор за организирано туристическо пътуване с ТУРИСТИТЕ;
- публични или съдебни органи за изпълнение на задължения на ТУРОПЕРАТОРА съгласно съответно приложимия местен закон;
- други администратори, от името на които Юнион Ивкони ООД обработва лични данни или които се явяват съвместни администратори с Юнион Ивкони ООД (напр. когато Юнион Ивкони ООД действа като турагент);
- доставчици на услуги – консултанти, адвокати, счетоводители, одитори, IT специалисти и др., във връзка със сключване на договорите от основната дейност на Юнион Ивкони ООД, изпълнение на законови изисквания, техническа поддръжка и др.;
- лица, предоставящи услуги по предоставяне и поддържане на оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка (включително съхранение) на лични данни, за отчитане на разплащания и др.

4.Предаване на лични данни извън ЕИП
ТУРОПЕРАТОРЪТ може да осъществява международно предаване на данни, произхождащи от Европейското икономическо пространство (ЕИП), когато Европейската комисия е признала дадена държава извън ЕИП като осигуряваща адекватно ниво на защита на данните.
За предавания към страни извън ЕИП, чието ниво на защита не е признато от Европейската комисия, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще се позовава или на определена дерогация, приложима към конкретната ситуация, съгласно Регламента (напр. ако предаването е необходимо за изпълнение на договор за организирано туристическо пътуване) или ще прилага някоя от гаранциите, предвидени от приложимото законодателство.
Останалите случаи, за предаване на лични данни извън ЕИП, това се осъществява въз основа на изрично съгласие на ТУРИСТИТЕ за предлаганото предаване на данни. В тези случаи, необходимостта от такова предаване, държавата, към която ще се извършва предаването, както и липсата на решение на Европейската комисия за адекватно ниво на защита за тази държава, и на подходящи гаранции при предлаганото предаване, ще бъдат сведени до знанието на ТУРИСТИТЕ и ще бъде поискано тяхното съгласие.
5.Период на съхранение на личните данни
ТУРОПЕРАТОРЪТ запазва личните данни на ТУРИСТИТЕ за по-дългия измежду периодите, необходими или за спазване на приложимите закони и подзаконови нормативни актове, или за друг период съгласно изискванията, приложими към дейностите на ТУРОПЕРАТОРА. Обработването на лични данни се основава на принципа за свеждане на данните до минимум, в зависимост от и за целите на предоставяне на услугите, които ползва съответният ТУРИСТ, (като напр. отстъпка за деца и/или хора над определена възраст (ЕГН);подаване на заявление за издаване на каквито и да е разрешителни документи за пребиваване (напр. визи) и др.) Част от данните могат да се съхраняват и след завършване на заявените от ТУРИСТИТЕ услуги за целите на предоставянето на отстъпки на редовни клиенти, за изпълнение на законови задължения на Юнион Ивкони ЕООД или за целите на легитимните интереси на дружеството.
6.Права на ТУРИСТИТЕ във връзка със защита на личните данни и начин за упражняване на тези права:
В съответствие с приложимите регулаторни изисквания, ТУРИСТЪТ имат право на:
- информация при събиране на личните данни от него или от трети страни;
- право на достъпдолични данни за него и по-конкретно:(i). потвърждение дали лични данни за него с еобработват от ТУРОПЕРАТОРА; (ii). предоставяне на достъп до данните чрез копие от данните, които са в процес на обработване, както и информация относно целите на обработването; категориите лични данни; получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни; сроковете за съхранение на личните данни; съществуването на право на коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, или на възражение срещу обработването; правото на жалба до Надзорен орган (който в Република България е КЗЛД); източниците на лични данни; съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.
- право на коригиране - да изисква коригирането или попълването на личните му данни, ако същите са неточни или непълни;
- право на изтриване на личните данни, когато са налице предвидените в приложимото законодателство основания;
- право на ограничаване на обработването;
- право на преносимост на данните;
- право на възражение;
- правото му да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последици или по друг начин го засяга в съществена степен;
- даване, промяна или оттегляне на съгласие за обработване на лични данни, когато основание за обработването е негово съгласие.
ТУРИСТИТЕ могат да упражнят своите права чрез подаване на писмено заявление до ТУРОПЕРАТОРА, по един от следните начини:
- лично, от законен представител или чрез упълномощен с нотариално заверено пълномощно техен представител, в офиса на ТУРОПЕРАТОРА, находящ се на бул. "Васил Левски" 50, гр. София след идентифицирането на заявителя или на съответния негов представител от служител на ТУРОПЕРАТОРА;
- по електронна поща до длъжностното лице по защита на данните чрез квалифициран електронен подпис, съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги;
- по пощата с изпращането на нотариално заверено заявление с цел осигуряване идентификация на заявителя.
7.Изменения на настоящите Общи условия в частта относно Защита на личните данни
ТУРОПЕРАТОРЪТ информира заинтересованите лица за каквито и да е съществени изменения на тези Общи условия чрез своя уебсайт или чрез други обичайни канали за комуникация.
8.Връзка с ТУРОПЕРАТОРА по въпросите по защита на личните данни
В случай на въпроси, свързани с използването на лични данни съгласно настоящите Общи условия или договорите за организирано туристическо пътуване, ТУРИСТИТЕ могат да се свържат с длъжностното лице по защита на личните данни на ТУРОПЕРАТОРА на t.bolen@union-ivkoni.com, което ще разгледа тяхното запитване.
За повече информация можете да се запознаете с нашата Обща политика за защита на личните данни на ...